Oprava, úprava a údržba potrubí za prevádzky

Bez odstávky prúdenia plynných a kvapalných médií do tlaku 6,4 Mpa

Vŕtanie a uzatváranie potrubia technológiou IPSCO je metóda, ktorou realizujeme opravy, rekonštrukcie, prekládky, predlžovanie potrubí, výmenu uzáverov alebo poškodených úsekov za prevádzky potrubia bez odstávky prúdenia plynných alebo kvapalných médií. Znižujú sa tým finančné straty spôsobené prípadnou odstávkou nakoľko je zachovávaná maximálna produktivita potrubného systému počas opráv a údržby potrubí. Technológiu využívame všade tam, kde je potrebné vykonať zásah do potrubia alebo vyvŕtať otvor do nádrže bez prerušenia prevádzky.

 

Použitie

 

 • Horúcovody
 • Prepravné potrubia
 • Chladiace systémy
 • Ropovody
 • Procesné potrubia
 • Plynovody
 • Parovody
 • Produktovody
 • Špeciálne aplikácie na nádržiach a tlakových komorách
 • Kanalizácie a COV

 

Materiály potrubí a nádrží

 • Oceľ
 • Oceľoliatina
 • Plast
 • Betón, cement, výstužný betón

 

Vŕtanie za prevádzky

 • Priemer vrtaného otvoru: od 1/4” (6mm) do 72” (1800 mm)
 • Maximálny prevádzkový tlak v čase vykonávania vrtu: 64bar (6,4 Mpa) pri teplote 38°C
 • Maximálna prevádzková teplota: 370°C pri tlaku 49bar (4,9 Mpa)

 

Uzatváranie potrubí za prevádzky

 • Priemer vrtaného otvoru: od 1/4” (6mm) do 84” (2100 mm)
 • Maximálny prevádzkový tlak v čase vykonávania vrtu: 42bar (4,2 Mpa) pri teplote 38°C
 • Maximálna prevádzková teplota: 330°C pri tlaku 42bar (4,2 Mpa
 •  

Zariadenie na vŕtanie a uzatváranie potrubia  technológiou IPSCO  

HOT TAPPING (navŕtavanie)

 Navrtávanie tlakových systémov je technikom dostupný už viac ako 50 rokov.

 Umožňuje vytvorenie nových prípojok už na existujúcom potrubnom systéme bez porušenia prietoku či zníženia tlaku.

 Procedúra zahŕňa pripevnenie tlako- tesného zariadenia na potrubie, vybavené vhodným hrdlom. Na hrdlo je pripevnený ventil a následne k ventilu vŕtacie zariadenie, schopné odolať tlaku pri vŕtaní.

 Navrtávacie stroje môžu mať rôzne podoby, sú kategorizované podľa rozsahu veľkostí. Všetky však pracujú na rovnakom princípe.

 Skladajú sa z tlakovej časti , ktorá je vystavená tlaku v potrubí počas procesu a sekcie nevystavenej pôsobeniu tlaku, situovanej nad tlakovým retenčnými tesneniami, ktorá obsahuje hnací mechanizmus a mechanizmus posuvu.

 Tlakové zadržiavacie tesnenia v IPSCO zariadeniach sú zhodného typu Chevron. Tento tesniaci systém určuje maximálne pracovné teploty a do určitého stupňa aj maximálny tlak, pri ktorom je prístroj schopný pracovať. Typ pohonu sa tiež odlišuje podľa prístroja a môže byť odlišný aj v rámci jednej kategórie prístrojov, ale v zásade je zdroj napájania buď manuálny, pneumatický alebo hydraulický

LINE STOPPING (štoplovanie)

Umožňuje vytváranie uzáverov na tlakových systémoch. Je rozšírením princípu Hot tappingu.Použitím štoplovania s dočasnými obtokovými ramenami (ktoré boli predtým vytvorené pomocou Hot tapping navŕtavania) sú opravy, modifikácie, údržba alebo odklonenie živých potrubí bez prerušnia prevádzky alebo prietoku.Úspešné linestop operácie sú výsledkom komplexného plánovacieho procesu a projektovania.

 

 
 

 

 

Uzatváracie zariadenie FASTRA

Uzatváracie balóny sú zariadenia slúžiace k prechodnému uzatváraniu prietoku média potrubím . Pracovná časť uzatváracieho balóna tvorí duté pružné teleso , ktoré sa po vložení do potrubia naplní plynom alebo kvapalinou , čím dôjde k uzavretiu prietoku média . Pružné teleso môže byť vybavené ochranným obalom . Je upevnené k zavádzacej časti uzatváracieho balóne , ktorá je zostavená z rôznych komponentov podľa konkrétnych požiadaviek na použitie balóna ( zavedenie balóna do potrubia , kontrola a ovládanie jeho naplnenie atď ) . Uzatváracie teleso ( balon ) zo špeciálnej gumy je pripevnený na zavádzacie tyč a pomocou uvádzaciu komory zavedený bez úniku média do potrubia . Naplnením uzatváracieho telesa kvapalinou pomocou tlakovej a sacej pumpy dôjde k uzavretiu prietoku média potrubím . Pre zvýšenie bezpečnosti je uzatváracie teleso opreté o oporné rameno , alebo oporný valec , ktoré zabraňujú posunutiu telesa v smere prúdenia plynu .Pripojenie zavádzacie komory k potrubiu je vykonané pomocou balonovací tvarovky a uzatváracie armatúry kolmo k osi uzavieraného potrubia . Balonovací tvarovky sú na potrubí privarené , alebo v prípade potrubí z materiálov nevhodných pre zváranie použiť balonovací tvarovky mechanicky pripevnené .Zariadenie je koncipované tak , aby všetky práce vrátane uzatvorenia balonovací tvarovky bolo možné vykonávať bez úniku média .